Skip to content

Functional Advisory Board session - 22 september 2021

(Dutch only)

De notes van het Functional Advisory Board.

Volgende FAB-overleg is op 20 oktober 2021 om 9:00 uur

Attendees

(in alfabetische volgorde)

 • Gemeente Amsterdam
 • Gemeente Eindhoven
 • Gemeente Tilburg
 • Gemeente Utrecht
 • Kadaster (initiator)

Notes

Onderwerpen:

 1. Opening, mededelingen en agenda

  Tijdens het vorige FAB-overleg op 25 augustus jl. is door Kadaster een toelichting gegeven op de plannen en het verloop van de zogenaamde MVP+-fase waarin het SensRNet project zich momenteel bevindt. Onderdeel van deze fase is de komst van een projectleider, beschikbaar gesteld door en vanuit BZK. Inmiddels is deze projectleider (naam bij de FAB-leden bekend) gestart en vinden er kennismakingsgesprekken plaats, allereerst met de leiders van de voor de MVP+-fase benoemde 8 werkpakketten.

 2. Nieuws m.b.t. de pilots

  Eén van de 8 werkpakketten van de MVP+-fase omvat de uitvoering van SensRNet 'Pilots'. Met deze pilots wordt ervaring opgedaan v.w.b. installatie, gebruik en onderhoudbaarheid van SensRNet. Kadaster is vanuit het werkpakket 'Ondersteuning' verantwoordelijk voor de operationele ondersteuning.

  • Ook de gemeente Amsterdam wordt ondersteund bij het inrichten van SensRNet vanuit het Kadaster. Hierover heeft het Kadaster een vraag aan de FAB-leden:

   De gemeente Amsterdam is bezig met de invoering van een meldplicht voor sensoren die vanaf 1 december 2021 ondernemers die een sensor in de openbare ruimte hebben verplicht om dit te melden via een specifiek formulier. De gemeente controleert de melding en voegt (na goedkeuring) de sensor toe in het register. Dit register zou SensRNet kunnen zijn maar Amsterdam kan ook kiezen voor een (tijdelijke) eigen applicatie. Het betreft hier feitelijk een productie situatie terwijl SensRNet nog in de pilot-fase zit waarin nog zaken getets en uitgeprobeerd kunnen worden, waarin we nog willen 'spelen'. Om te voorkomen dat productiedata van Amsterdam en testdata van andere gebruikers door elkaar gaan lopen zouden we een testnetwerk op kunnen zetten (idee Kadaster). Hiervoor is ook een issue aangemaakt, home#194. De vraag aan de FAB-leden is of zij andere mogelijkheden zien temeer omdat er tijdens de MVP+-fase weinig mogelijkheden zijn nieuwe zaken (zoals een nieuw testnetwerk) op te pakken.

   => Eindhoven vraagt zich af of productie-data van AMsterdam naast testdata van andere deelnemers kan bestaan. Wellicht kan met een duidelijk kenmerk (bv. kleur) duidelijk gemaakt worden dat het testdata betreft. Ook kan, á la PDOK, met een pop-up gewaarschuwd worden dat de data van Amsterdam betrouwbaar is en de rest niet. Probleem is dat testdata dan ook wel realistisch moet zijn en dat er geen rare of extreme (niet conform AVG bv.) data gebruikt mag worden.

   => Er wordt geopperd de pilot deelnemers te verzoeken een afvaardiging aan het FAB-overleg deel te laten nemen om over dit soort zaken te praten. De teamleider van het werkpakket 'Pilots' is in het bezit van een deelnemerslijst en zou dus afgevaardigden per pilot kunnen verzoeken bij het FAB-overleg aan te sluiten.

   => Kadaster vraagt zich af of een mix van test- en productie-data erg is. Eindhoven denkt dat dit niet heel erg is omdat het openbare data betreft die moet voldoen aan het AVG. Verder zou data (als test) toch eerst op de demo/test-omgeving geplaatst moeten worden voordat deze op productie wordt geplaatst! Test/demo- en productie-omgeving zijn goed gescheiden met duidelijk andere kenmerken zodat de kans op een vergissing erg klein is.

   => A'dam zou graag een testomgeving willen, ook voor toekomstige ontwikkelingen. Kadaster wijst erop dat er op dit moment geen mogelijkheden zijn om nieuwe initiatieven als deze te ondersteunen. We zitten in een pilot-fase en alleen de pilots worden ondersteund. De vraag is of Amsterdam per 1 december via SensRNet of via een eigen applicatie gaat registreren. Het is dus op dit moment niet duidelijk of Amsterdam een registration node gaat neerzetten (landelijk gekoppeld) of een autonoom systeem.

   => Utrecht denkt dat de bestaande demo-omgeving voldoende is als testomgeving. Kadaster beaamt dit en voegt daaraan toe dat ook als Amsterdam een productie-omgeving (registration node) gaat opzetten, het SensRNet dit feitelijk nog steeds dient te beschouwen als een pilot omdat we als SensRNet in de pilotfase. Probleem daarbij is dat een blockchain nooit 'leeggemaakt' (lees: geschoond t.b.v. een nieuwe start) kan worden.

   => De voorlopige conclusie is dat er behoefte blijft bij Amsterdam voor ondersteuning en dat Kadaster i.h.k.v. het werkpakket 'Ondersteuning' met Amsterdam in gesprek blijft.

  • Een andere vraag vanuit Kadaster:

   Nu de intake periode voor inschrijvingen van nieuwe pilots voorbij is de vraag hoeveel pilots zich uiteindelijk hebben aangemeld.

   => Het doel was gezet op 6 nieuwe inschrijvingen. Er zijn inmiddels 4 inschrijvingen gedaan door de gemeentn Helmond, Utrecht, Tilburg en Den Bosch. Een overzicht van alle pilots is hier te vinden.

 3. Stand van zaken - issues in de backlog

  In de afgelopen periode zijn een aantal kleinere zaken uit de backlog opgepakt. Hieronder vallen een tweetal bugs en een verbetering in de web security die (o.a.) uit de pilots naar voren zijn gekomen. Voor een overzicht van het onderhanden zijnde werk zie het SensRNet GitHub bord).

 4. Specifieke issues vanuit de FAB-groep

  • Issues m.b.t. het veld 'Unit of Measurement', issues home#167 en home#196:

   Eindhoven heeft de vraag gesteld of we m.b.t. het veld 'Unit of Measurements' voor een keuzeveld (drop-down) of een vrije-tekst veld moeten kiezen. Een drop-down box lijkt te uitgebreid vanwege de vele keuzes uit de lijst van SI-eenheden. Er kan gekozen worden voor een veld dat lijkt op een vrije-tekst veld maar waarvan de invoer wordt gecontroleerd tegen (een subset van) de SI-eenheden. Een ander voorstel dat meer de voorkeur geniet binnen het FAB is een keuzeveld (drop-down) in meerdere lagen (zoals bij de sensortypen). Hierbij wordt een drop-down menu met een grove lijst gevolgd door een 2e drop-down menu met een detail-lijst van SI-eenheden. Verzocht wordt dit in de eenvoudigste vorm te implementeren en dit d.m.v. feedback verder te fine-tunen.

  • Issue m.b.t. het veld 'ObservedArea', issue home#107:

   Voor het bepalen van de 'Observed area' kan gekozen worden voor een polygoon of (eenvoudiger) een straal (cirkel om de betreffende sensor waarbij de sensor niet per definitie in het middeen staat). De vraag daarbij is ook wie dit veld moet gaan aanleveren en wie het vervolgens opvoert. Na enige discussie is de (voorlopige) keuze om voor een straal te kiezen vanwege de eenvoud en het gebruiksgemak. Daarbij wordt wel opgemerkt de 'ObservedArea' voorlopig niet te visualiseren op de kaart om te voorkomen dat de gebruiker (de burger) het gevoel heeft te worden 'gevangen' door betreffenmde sensor.

  • Issues m.b.t. het Coördinaten ReferentieSyteem (CRS) dat wordt gebruikt bij de aanvoer, registratie en projectie van de sensorlocatie, issues home#93 en home#143:

   Dit punt is niet meer besproken vanwege tijdgebrek. Komende week wordt in kleiner comité dit besproken (i.i.g. Eindhoven en Kadaster) ter voorbereiding op het volgende FAB-overleg van 20 oktober a.s.

 5. Wvttk en Afsluiting

  • Geen punten, mede vanwege tijdgebrek.
  • Het volgende FAB-overleg is op 20 oktober 2021 van 9:00 - 10:00 uur.