Skip to content

Functional Advisory Board session - 16 juni 2021

(Dutch only)

De notes van het Functional Advisory Board.

Volgende FAB-overleg is op 14 juli 2021 om 9:00 uur

Attendees

(in alfabetische volgorde)

 • Gemeente Den Bosch
 • Gemeente Eindhoven
 • Gemeente Helmond
 • Gemeente Nijmegen
 • Kadaster (initiator)

Notes

Onderwerpen:

 1. Mededelingen

  • Geen mededelingen.
 2. Stand van zaken onderhanden werk (zie bord)

  Hieronder een aantal ontwikkelingen die door het team zijn opgepakt in de afgelopen periode; daarnaast een aantal vragen en wensen vanuit de FAB:

  • Afgerond is ops-issue 34. Het betreft de introductie van een private key die de mogelijkheid geeft om na verlies van data deze weer terug te kunnen krijgen.

  • Daarnaast is backend-issue 108 afgerond waarbij meer validaties zijn toegevoegd op de UI-invoerdata en de invoerdata via de API.

  • De wens is uitgesproken om aan issue 133 (lijst van sensoren per organisatie 'editable' maken) toe te voegen dat ook alle invoervelden zichtbaar zijn inclusief het ID van de sensor. Hiermee wordt bereikt dat meerdere sensoren tegelijkertijd aangepast, verwijderd of verplaatst kunnen worden. Zie verder het issue.

  • Eindhoven heeft een aantal verzoeken c.q. voorstellen over issue 176 m.b.t. de voorbeeld excel voor bulk-invoer m.b.v. de API:

   • Verzoek om afspraken te maken over het uniform opvoeren van 'unit of measurement' en 'observed area'. Specifiek voor 'unit of measurement' wil Eindhoven wel een keuzelijst maken die dan (na goedkeuring) als 'standaard' gehanteerd wordt bij het invoeren.

   • Kan voor de 'observed area' een grafische interface worden geïmplementeerd? Een goede afstemming is hiervoor noodzakelijk. Kadaster benoemt als probleem daarbij dat dit best veel werk is en dat met de beschikbare capaciteit wellicht andere zaken een hogere prioriteit hebben. Voorlopig wordt dit nog niet opgepakt maar er is wel frontend-issue 166 voor aangemaakt.

   • Gevraagd wordt of het invoeren van de omschrijving van een sensor verplicht moet zijn? Uitgelegd wordt dat dit veld bedoeld is om voor leken leesbare taal omtrent de soort sensor weer te geven en het daarom verplicht gesteld is. Dit wordt akkoord bevonden.

   • Er wordt aangekaart dat een aantal verplichte velden niet zichtbaar of vindbaar zijn. Dit moet worden nagekeken in de API documentatie, zie verder home-issue 176.

  • Discussie over issue 143 m.b.t. toe te passen coördinatensyste(e)m(en):

   Er wordt (opnieuw) advies ingewonnen (intern Kadaster) en een overleg ingepland (ook extern Kadaster, FAB-leden) om een besluit te nemen over toe te passen coördinatensyste(e)m(en). Een idee van Den Bosch is om met kleuren te werken om aan te geven of een sensor een 'precies-locatie' heeft of een 'ongeveer-locatie'. Kadaster stelt voor om eerst de variaties in locatie technisch op te pakken en daarna de presentatie.

  • Aankondiging Kadaster van load/stress testen, issue 189:

   Na oplevering van het MVP wil het ontwikkelteam nu ook kijken hoe het systeem zich gedraagt onder zware omstandigheden inclusief het opzetten van multichain nodes en netwerk. Hoe schakelbaar zijn de componenten? Wat gaat er als eerste kapot als de load erg hoog wordt bij opschalen? Deze vragen worden beantwoord bij de load/stress test die gepland staat voor 22 juni 2021. Volg dus het issue!

 3. Communicatie & Promotie (Kadaster)

  • Promotie SensorenRegister: Er is een korte film gemaakt waarvan de (voorlopig) definitieve versie nu is gepresenteerd aan het FAB.

   • N.a.v. de film ontstaat een discussie over de 'landingsplaats' van SensRNet. De wens is om alles bij elkaar te zetten, laagdrempelig, op sensorenregister.nl en ook een verwijzing daarnaar op de site van een ministerie (en andere overheidssites). Op de site kan gekozen worden voor verschillende vertakkingen per doelgroep (bv Burgers, Overheden en Ontwikkelaars) maar de FAB-groep heeft uitgesproken dat men het belangrijk vindt dat er één eenvoudig toegankelijke landingsplaats is: sensorenregister.nl. Zie issue 64.

   • De film eindigt met de tekst "doe je mee". De FAB-groep spreekt uit dat daar hoort te staan waar men terecht kan voor informatie en hoe deel te nemen. Dat zou dan de hierboven besproken 'landingsplaats' moeten zijn.

   • Er wordt nog eens uitgelegd dat de Governancegroep bezig was/is met de 'landingsplaats' maar dat dit (te) lang duurt.

  • Voor een smart city conferentie in Duitsland is een paper in voorbereiding:

   • Het is voor de '6th International Conference on Smart Data and Smart Cities' (September 15–17, 2021 in Stuttgart, Duitsland).

   • Het concept, geschreven door Kadaster, is hier te vinden.

   • Aan de FAB-groep de vraag om ook initiatief te nemen waar mogelijk. Zo'n paper is een unieke kans om SensRNet op de kaar t te zetten.

 4. Pilots (Kadaster)

  • Kadaster geeft de huidige stand van zaken m.b.t. een aantal lopende ‘Pilots’. Dit betreft de (plannen voor) pilots bij Utrecht, Den Bosch, Tilburg en Den Haag. Verder wordt ook de stand van zaken m.b.t. Amsterdam gegeven.
 5. Wvttk en Afsluiting

  • Geen bijzonderheden